20 éve ünnepeljük a város napját

Ebben az évben huszadik alkalommal ünnepelte Berettyóújfalu a város napját. 1997-ben döntött úgy a képviselő-testület, hogy Báthory Gábor-féle hajdútelepítés évfordulója legyen a város egyik legjele­sebb napja.

Ezt erősítette meg, hogy az esemény 400. évfordulójára elkészült a fejedelem egészalakos szobra, így – amint 2008 óta minden évben – idén május 23- án is itt kezdődtek a hivatalos események, majd a Makk Kálmán Moziban, az ünne­pi képviselő-testületi üléssel folytatódtak.

 

A szobornál, majd az ünnepi ülés elején Béke Csaba lantművész, énekmondó idézte meg az adományozó fejedelem, és az akkori helyi elődök korát, majd elsőként dr. Vitányi István ország­gyűlési képviselő köszöntötte az ülés résztvevőit. Ő szintén múltidézéssel kezdte gondolatait, ki­emelve, hogy a hosszú évszázadok megpróbálta­tásai után, a tapasztalatokból is merítve ma egy fejlődési pályán lévő városban, illetve térségben élhetünk. Ehhez pedig mindenek előtt ott voltak a jó példák, a példamutató elődök. A XX. század legnagyobb traumája, a trianoni döntés kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy – bár óriási veszteséget jelentett az országnak és a városnak is – az ezt kö­vető években Berettyóújfalu megyei kórházat és szakképző intézményeket is kapott, a népoktatást pedig általánosan kiterjesztették. Néhány év alatt Berettyóújfalu soha azelőtt nem látott mértékben fejlődött. „Bátran kijelenthetjük, hogy akkor élte első igazi aranykorát az akkor még nagyközség státuszú, de már valódi székhelyként működő te­lepülés.” A szocializmus évtizedei felborították az addigi társadalmi és gazdasági egyensúlyt, a rendszerváltást követő évek útkeresése után vi­szont az elmúlt években mind az ország, mind pedig a bihari térség kezdi megtalálni a helyes irányt. „Azt azonban senki sem vitathatja el, hogy az előző európai uniós ciklus végén nagyot kellett hajráznunk, de 2010-et követően Magyarország kormánya konszolidálta a nemzetgazdaságot, és valódi, gyarapodásserkentő irányba tudta elmoz­dítani a források felhasználását. Mindezek mel­lett viszont a legnagyobb eredményünk egyike, hogy sikerült olyan, már régóta húzódó reformo­kat elindítani, melyek az ország, a megyék és a települések működőképességéhez elengedhetetle­nek.” A képviselő emellett kijelentette: „Azt kell látnunk, hogy erős Berettyóújfalu nélkül nincs erős Bihar, és ez igaz fordított viszonylatban is. A kisebb települések meg kell találják mindazt Berettyóújfaluban, ami a napi élet szempontjából elengedhetetlen.” Ezt követően kitért a térségfej­lesztésekre, többek között arra, hogy hamarosan autópálya köti össze a megye több települését az ország többi részével. Ennek jövőbeni adottsága­it is kihasználva Berettyóújfalu közel 600 millió forintból hozhat létre újabb ipari parkot, és hogy eddig már több mint 2 milliárd forint azon meg­ítélt támogatások összege, melyeket a jövőben operatív fejlesztésekre fordíthat a város.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormány­zat Közgyűlésének elnöke Berettyóújfalu fejlő­désének eddigi lendületét és mértékét példamu­tatónak nevezte, melyhez folytatásához valóban hozzájárulhatnak a területi és települési operatív programok által lehívott források. Ugyancsak a város központi szerepét hangsúlyozva úgy véli, hogy kicsit egy fővároshoz hasonlóan kell felfog­nia szerepét és felelősségét is egy központként működő településnek. De ez látszik a berettyóúj­falui pályázatokon is, hisz már most is több kör­nyékbeli település szerepel ezekben konzorciumi partnerként, számos fejlesztés, új vagy megújuló szolgáltatás pedig a térség polgárai számára is fontos és hiánypótló. Az elnök a legfontosabbnak pedig azt tartja, hogy minden a jövő generációja számára is alkalmas legyen, hisz ahogy a sokat emlegetett elődök nekünk megteremtették a szük­séges alapokat, úgy nekünk is értékeket kell hát­rahagynunk utódainknak.

Ünnepi beszédet Muraközi István polgármester mondott, aki a nagyértékű beruházások és épít­kezések mellett külön kiemelte az önerős, az élet­minőség szempontjából fontos lépéseket. A meg­szerzett fejlesztési forrásokat a jövő építésének tőkéjeként kell kezelünk, hogy abból az utókor számára is maradandót alkothassunk. Emellett pedig folyamatosan biztosítani kell a város mű­ködőképességét, a szolgáltatások színvonalának fenntartását és javítását. Eh­hez pedig sokak munkájára szükség van. A választott vezetők ennek eszközei, de mindenkire szükség van a tervezés és a megvalósítás folyamatában is. Amint fo­galmazott: „Ezért is fontos, hogy a kínálkozó lehetőség­re mindig igent mondjunk. Így állnak előttünk – mint minden város napján –, ma éppen 13-an azok a polgárok, akik vélhetőleg több mindenre mondtak igent az életükben, mint nemet. Akik úgy élnek közöttünk, hogy a példa­értékű, példamutató családi és magánélet mel­lett a választott szakmát, hivatást is odaadással, kimunkálva, sőt tovább formálva művelik.” A korábbi évek és az idei esztendő kitüntetettjei mellett pedig a város mindenkori polgárainak véleménye és aktivitása is elengedhetetlen. „Az érték alapú közfoglalkoztatás, a szociális szö­vetkezetek, a valóban építeni akaró, valódi civil szervezetek támogatásai egyre arányosabbá te­szik a felelősséget és a különböző tevékenysége­ket. Sok-sok év kényszerkísérletezés után számos terület sorsa rendeződött megnyugtató módon.” – hangsúlyozta a városvezető, majd kiemelte: „A megmaradt, illetve erőnkhöz mérten megszerzett anyagi erőforrásokból zöld pihenőpontok, jár­dák, útalapos utak épültek. Egyre rendezettebbek a közterületek, a magunk erejéből előállított tér­kövek már fellelhetők az óvodák melletti új parko­lókban, a József Attila lakótelep megújult rámpá­in, és a jövőben egyre több pontján a városnak. A szűk esztendők után pedig már ki is merünk állni a nyilvánosság elé. Szerényen, de meg szeretnénk mutatni, megfelelő köntösbe öltöztetni mindent, hogy a jó egyben szép is legyen.” A nyilvános­ságot biztosító felületek megújítása mellett ebbe az irányba mutat, hogy az önkormányzat a jövő évben meg kívánja rendezni az elszármazottak találkozóját is.

Már-már hagyomány, hogy az ünnepi ülésen – a helyszín adottságati kihasználva - egy-egy új filmalkotás útján is bemutatásra kerül mindaz, amiről szóban hallhattunk. A mozgókép által – a filmhíradókban – az elmúlt évszázad több fontos eseménye is megörökítésre került.

Az eredeti kópiákat a Magyar Nemzeti Digitális Archívum őrzi. Ezekből készült összeállítás egy jelenkori kiegészítéssel, filmhíradós elvek és eszközök fel­használásával. A filmet Karácsony Sándor opera­tőr-rendező és Ungvári Judit szerkesztő-riporter készítették.

Az ülés második felében Muraközi István polgár­mester és Bónácz János alpolgármester tizenhá­rom kitüntetést nyújtott át, köztük a Berettyóúj­falu díszpolgára kitüntető címet, melyet ebben az évben Dr. Oláh Éva gyermekgyógyász professzor vehetett át. Valamennyi kitüntetett nevében is szólva köszönte meg az elismerést, és azt a kö­zösségépítő tevékenységet, amely Berettyóújfa­luban zajlik. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elődökre való emlékezés és emlékeztetés a biztos fundamentuma a jövő építésének. Ehhez igyeke­zett erejéhez mérten eddig is hozzájárulni, és erre törekszik a jövőben is. –i –n

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap